اجاره جایگاه CNG اتوبان ۱۷ شهریور بندرماهشهر

سی ان جی ۱۷ شهریور

      

  دعوت نامـه شرکت در مزایده عمومی مرحله اول                              

شرکت / ………………………………..

به آدرس قانونی ……………………………………………………….

بدین وسیله به استناد موافقت نامه شماره ۱۲۴۷/ش مورخ ۴/۸/۸۹ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر ازآن شرکت دعوت می شود که در مزایده عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره جایگاه CNG اتوبان ۱۷ شهریور بندرماهشهر به شماره اشتراک ۱۰۵۰۰۸۷۲۱۴ جهت عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG به خودروهای گازسوز مجاز به طور مرتب و شبانه روزی از سوی بهره بردار براساس ضوابط و دستورالعمل های صادره توسط موجر و سایر مراجع ذیربط و طبق نرخ های مصوب.

ب اجاره ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ ریال  و اجاره یک سال ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰/۳ ریال.

ج- بهره بردار موظف است در هنگام عقد قرارداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و ۱۰% مبلغ کل پیشنهادی به عنوان تضمین نگهداری از تاسیسات و ابنیه موجود در جایگاه و تسویه آب، برق، تلفن و گاز مصرفی به موجر تحویل نماید.

ج مدت اجاره : حداکثر ۵ سال شمسی از تاریخ صورت جلسه شروع به کار جایگاه. مدت زمان لازم جهت راه اندازی و شروع به کار جایگاه حداکثر سه ماه          می باشد.

توضیح ۱: در صورتی که هرینه کرد کل مستاجر در خصوص جدول راه اندازی بیش از مبلغ اجاره بهای کل باشد، بنا به صلاحدید موجر می توان مدت قرارداد را افزایش داد.

توضیح ۲: دوره سه ماهه راه اندازی مشمول پرداخت اجاره بها نمی باشد.

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر.

شرایط مزایده :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱/۸/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۹/۸/۱۴۰۱ و بازگشایی مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۱ می باشد.

توضیح: ارائه پاکت الف به شهرداری بندرماهشهر بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی الزامی است.

۲- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۳- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه (۰۰۰/۰۰۰/۱۹۸ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندر ماهشهر.

تبصره ۱:  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره ۲: پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم و سوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره ۳ : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

                                                                                                                                         حسین صفری

                                                                                                                                   شهردار بندر ماهشهر