احداث شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی روبه روی اداره پست بندرماهشهر

sanademonaghese

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: احداث شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی روبه روی اداره پست بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۳۷.۶۴۱.۸۷۶.۵۷۳ ریال

ج مدت انجام کار: ۳ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه رتبه ۵ ابنیه یا ۵ آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۱ ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه گشایش پاکت ها الزامی است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۸۸۲.۰۹۳.۸۲۹ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                            حسین صفری

                                                                                       شهردار بندرماهشهر