فروش یک باب ساختمان واقع در بندرماهشهر – فاز ۴ بوستان ۶

sanad

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

 

         شهرداری بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۸۳۷/ش مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک باب ساختمان به پلاک ثبتی ۲۰۵۱/۱۹۸۰/۹۹۱/۱ به مساحت عرصه ۱۰۱.۹۱ مترمربع- اعیان تجاری در طبقه همکف ۱۰۰ مترمربع و اعیان مسکونی طبقه اول ۱۰۰ مترمربع دارای انشعابات آب، برق و گاز واقع در ماهشهر- فاز ۴- نبش خیابان بوستان ۶، را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات آئین نامه های معاملاتی تحت شرایط ذیل به فروش رساند.

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۳/۹/۱۴۰۱ و بازگشایی مورخ ۵/۹/۱۴۰۱ می باشد.

توضیح: ارائه پاکت الف به شهرداری بندرماهشهر بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی الزامی است.

۲- قیمت پایه فروش ۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

۳-پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه را (۰۰۰/۰۰۰/۵۷۵ ریال) به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ شهرداری بندرماهشهر نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب- ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

۴-هر گاه برنده مزایده حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ، حاضر به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی و عقد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی نشوند، سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تبصره: مبلغ پیشنهادی قابل تقسیط نمی باشد و برنده مزایده موظف است کل وجه را ظرف موعد مقرر به حساب شهرداری واریز نماید.

۵-پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده شخص برنده و نفرات دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

۶-بازدید از تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰۱ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۴ مقدور می باشد.

۷- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

۸-قیمت پیشنهادی زیر قیمت پایه مردود است.

۹-به پیشنهادهای مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و یا اینکه بعد از مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰-سایر شرایط در متن قرارداد فروش لحاظ خواهد شد.

۱۱-پرداخت مالیات و سایر کسور قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.

۱۲-کلیه امور اداری و هزینه های نقل و انتقال سند، هزینه کارشناسی، روزنامه و دفترخانه به عهده برنده مزایده می باشد.

۱۳-کلیه امور مربوط به اخذ و نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد.

۱۴-در صورتی که اوراق بدون امضاء تسلیم گردد، به منزله آگاهی از تمامی شرایط مزایده بوده و باعث سلب مسئولیت و عدم اجرا نخواهد بود.

 

                                                                                                حسین صفری

                                                                                           شهـردار بندرماهشهر