تأمین ۱۱۹ نفر نیروی انسانی واحدهای حراست، مخابرات و اجرائیات

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت

به آدرس قانونی

بدینوسیله به استناد موافقت نامه های شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱  ، ۴۷۳/ش مورخ ۳۱/۴/۹۴ ، ۱۰۱۶۵/ش مورخ ۱۲/۹/۹۲ ، ۴۶۷/ش مورخ ۳/۴/۹۴ ، ۱۰۰۴/ش مورخ ۱۴/۵/۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت  می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: تأمین ۱۱۹ نفر نیروی انسانی واحدهای حراست، مخابرات و اجرائیات

ب مبلغ اولیه کار: ۲۵۳.۰۹۲.۱۵۷.۱۶۴ ریال

ج مدت انجام کار : یک سال شمسی

د کارفرما: شهرداری

هـ – دستگاه نظارت: واحد سرمایه انسانی

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۱ می باشد.

لازم به ذکر است ارائه فیزیکی پاکت الف به امورقراردادها الزامی می باشد.

  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی، خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۶۵۴.۶۰۷.۸۵۸ ریال ) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر

  • ارائه گواهی تعیین صلاحیت خدماتی و گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی الزامی می باشد.

 

                                                                                                 حسین صفری

                                                                                             شهرداربندرماهشهر