خرید کامیون بنز ۱۹۲۴ با برند معروف و معتبر

خرید یک دستگاه کامیون بنز ۱۹۲۴

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

    شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک دستگاه کامیون بنز ۱۹۲۴ از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

الف : موضوع : خرید کامیون بنز ۱۹۲۴ با برند معروف و معتبر

ب : قیمت پایه : ۲۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ج: مدت تحویل حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ قرارداد

د : دارای خدمات پس از فروش درکشور باشد.

هـ : در صورت لزوم قبل از تحویل در محل شهرداری توسط نمایندگان شهرداری بازدید بعمل می آید.

شـرایط مناقصه :

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۱ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۱ و بازگشایی مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ می باشد.

توضیح: ارائه پاکت الف به شهرداری بندرماهشهر بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی الزامی است.

  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ پایه ( ۱.۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندر ماهشهر.

تبصره ۱:  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره ۲: پس از برگزاری مناقصه  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مناقصه  شخص برنده و نفر دوم و سوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره ۳ : هر گاه برنده مناقصه از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

 

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر