بیمه درمان تکمیلی حدود ۱۵۰ ± ۱۳۹۷ نفر پرسنل شهرداری بندرماهشهر و خانواده ایشان

بیمه تکمیلی کارکنان

دعوتنامـه شرکت در مناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت بیمه گر

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: بیمه درمان تکمیلی حدود ۱۵۰ ± ۱۳۹۷ نفر پرسنل شهرداری بندرماهشهر و خانواده ایشان

ب مبلغ اولیه: ۳۳.۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار: پوشش بیمه ای و شروع تعهدات بیمه نامه های درمان گروهی بدون هیچ گونه قید و شرطی از تاریخ شروع مدت بیمه نامه به مدت دوازده ماه تمام شمسی پیش بینی شده است.

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت : واحد بهداشت و رفاه

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱        می باشد. شرکت کنندگان می توانند در جلسه بازگشایی حضور یابند.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم معذور است.
  • ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه گشایش پاکت ها الزامی است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱.۶۷۶.۴۰۰.۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

 

                                                                                                     حسین صفری

                                                                                               شهردار بندرماهشهر