خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

خرید نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارات و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت / پیشنهاددهنده

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع:  خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۳۲.۶۷۸.۴۰۰.۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار: ۴ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸:۰۰  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۵۳۵.۵۹۷.۷۱۶ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

                                                                                                  حسین صفری

                                                                                              شهرداربندرماهشهر