عملیات تعمیر و نگهداری شبکه لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوزهای شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۲۶.۰۰۶.۱۵۲.۶۵۵ ریال

ج مدت انجام کار: یک سال شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ط- ارائه رتبه ۵ آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور الزامی است.

 

شرایط مناقصه

  1. اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت در مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸:۰۰ تحویل شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ می باشد.
  2. پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهرنشده معذور است.
  3. پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۱.۳۰۰.۳۰۷.۶۳۳ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  1. جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

 

                                                                                                                                         حسین صفری

                                                                                                                                  شهردار بندرماهشهر