عملیات دال گزاری و نصب درپوش کانال دفع آب های سطحی نقاط مختلف شهر ، کفپوش و جدول کاری ضلع جنوبی بلوار دانشجو توسط واحد عمرانی شهرداری بندرماهشهر

عملیات دال گزاری و نصب درپوش کانال دفع آب های سطحی نقاط مختلف شهر ، کفپوش و جدول کاری ضلع جنوبی بلوار دانشجو توسط واحد عمرانی شهرداری بندرماهشهر