فروش ۴ دستگاه یونیت هوایی یکپارچه به ظرفیت اسمی ۸۰ تن تبرید

آگهی مزایده عمومی مرحله چهارم

       شهرداری بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۱۲۸/ش مورخ ۹/۷/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر در نظر دارد ۴ دستگاه یونیت هوایی یکپارچه به ظرفیت اسمی ۸۰ تن تبرید را با شرایط زیر به فروش رساند.

 • مشخصات دستگاه هر کدام شامل:
 • دو عدد کمپرسور ۴۰ تن از نوع نیمه بسته و سخت کار، مارک بیتزر آلمان
 • کنداسور هوایی از لوله های مسی با فین تخت آلومینیومی و فن جریان محوری زیلابک به همراه تابلو برق آی پی ۵۳ با کلیه لوازم و تجهیزات کنترلی و حفاظتی مارک مرغوب خارجی
 • پخش هواساز با الکترون پره فورواردو الکترو موتور مارک زیمنس به همراه کلیه لوازم جانبی
 • کویل برودتی از لوله مسی و فین های تخت آلومینیومی
 • قیمت پایه به ازای هر کدام ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال و قیمت کل ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال می باشد.
 • اسناد مزایده از مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir ارائه و پاکت تا مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۱ می باشد.

توضیح: دستگاه مذکور از تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ در واحد تاسیسات شهرداری بندرماهشهر واقع در انتهای خیابان طالقانی آماده بازدید می باشد.

 • متقاضیان موظفند ۵% قیمت پایه (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر ارائه نمایند.

تبصره یک: ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و موجب رد پیشنهاد خواهد شد.

 • برنده مزایده باید حداکثر هفت روز پس از تاریخ ابلاغ، نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی خود، به حساب شهرداری اقدام نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده، به نفع شهرداری ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر مبلغ پیشنهادی را واریز ننماید، نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعلام و چنان چه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، مبلغ را واریز ننماید، تضمین شرکت در مزایده او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنان چه او نیز با توجه به موارد مذکور اقدام ننماید، تضمین شرکت در مزایده او به نفع شهرداری ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. تا هنگام واریز وجه توسط برنده مزایده سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • پس از پرداخت وجوه مربوطه به حساب درآمد شهرداری، برنده مزایده موظف است در اسرع وقت نسبت به تحویل دستگاه از واحد تاسیسات شهرداری اقدام نماید. در غیر این صورت کلیه عواقب مسئولیت های احتمالی به عهده برنده مزایده می باشد. هم چنین در صورت تأخیر بیش از ۴۸ ساعت (از تاریخ نامه تحویل) در خروج دستگاه از واحد تاسیسات، برنده مزایده می بایست به ازای هر روز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به حساب درآمد شهرداری واریز نماید. ضمانت شرکت در مزایده پس از خروج دستگاه مسترد می گردد.
 • هزینه جمع آوری، بارگیری و حمل به عهده برنده مزایده می باشد.
 • هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
 • متقاضیان ضمن بازدید از دستگاه و اطلاع کامل از شرایط، مشخصات و قطعات موجود اقدام به ارائه قیمت نموده اند و لذا حق هرگونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب می نمایند.
 • به پیشنهادهای زیر قیمت پایه، مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

                                                                                            حسین صفری

                                                                                       شهردار بندرماهشهر