عملیات احداث و حفظ و نگهداری مثلثی اول پارک خطی منازل ۲۱۸ دستگاه و پارک محله ای نوپاژ (پشت مدرسه شهید بوشهری)

sanademonaghese

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: عملیات احداث و حفظ و نگهداری مثلثی اول پارک خطی منازل ۲۱۸ دستگاه و پارک محله ای نوپاژ (پشت مدرسه شهید بوشهری)

ب مبلغ اولیه: ۱۲.۲۸۳.۸۴۱.۷۶۶ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۵۵ روز (۶۵ روز احداث و ۹۰ روز حفظ و نگهداری) از تاریخ صورتجلسه تحویل 

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر

و- گواهینامه صلاحیت خدماتی و ایمنی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی الزامی است.

 

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۲                  می باشد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۱۹۲.۰۸۸ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ واقع در دفتر فضای سبز شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                             حسین صفری

                                                                                         شهرداربندرماهشهر