بازدید میدانی مجتبی آبادی رئیس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از پارک مسافر و محل اسکان مهمانان نوروزی

بازدید میدانی مجتبی آبادی رئیس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از پارک مسافر و محل اسکان مهمانان نوروزی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر آقای مهندس آبادی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس گنجی پور معاونت خدمات شهر شهرداری در اولین روز سال از محل اسکان مهمانان نوروزی در پارک مسافر بازدید و از نزدیک با مسافران نوروزی به گفتگو پرداختند .

رضایتمندی مسافران از امکانات موجود در پارک و برخورد عوامل خدمات رسان شهرداری مواردی بود که مسافران ابراز نمودند.