زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهرک آیت الله طالقانی بندرماهشهر

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله چهارم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف: موضوع: زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهرک آیت الله طالقانی بندرماهشهر

ب : مبلغ اولیه: ۳۲.۴۳۲.۷۲۲.۵۰۵ ریال

ج : مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د  کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ : ارائه رتبه ۵ راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی الزامی است.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ ارائه            می گردد و پاکت ها در مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱.۶۲۱.۶۳۶.۱۲۵ ریال ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۲ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

                                                                                              حسین صفری

                                                                                        شهردار بندرماهشهر