جابجائی پایه های برق فشار متوسط ناحیه صنعتی حدفاصل فروشگاه کوروش خیابان فردوسی به سمت خیابان دانشگاه

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله سوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: جابجائی پایه های برق فشار متوسط ناحیه صنعتی حدفاصل فروشگاه کوروش خیابان فردوسی به سمت خیابان دانشگاه

ب مبلغ اولیه: ۲۵.۳۴۲.۸۲۰.۰۵۵ ریال

ج مدت انجام کار: ۶ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد تأسیسات شهرداری بندرماهشهر

و- ارائه رتبه ۵ نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه

  1. اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۲ و بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۲ می باشد.
  2. پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  3. پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱.۲۶۷.۱۴۱.۰۰۳ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  1. جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۲ واقع در واحد تأسیسات شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. در صورت عدم شرکت پیمانکاران، هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از مشکلات کار مورد قبول کارفرما نمی باشد.

 

 

                                                                                                      حسین صفری

                                                                                                  شهرداربندرماهشهر