ساماندهی، تعریض و احداث پیاده رو خیابان پتروشیمی شیراز ناحیه صنعتی بندرماهشهر

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: ساماندهی، تعریض و احداث پیاده رو خیابان پتروشیمی شیراز ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی ۸۱۰ مترمربع

ب مبلغ اولیه: ۱۸.۶۱۸.۴۱۹.۲۹۹ ریال

ج مدت انجام کار: ۴ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه حداقل رتبه ۵ ابنیه با ظرفیت آزاد از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۲ ارائه می گردد و پاکت ها  مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۹۲۰.۹۶۵ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

                                                                                                   حسین صفری

                                                                                              شهردار بندرماهشهر