خرید مصالح سنگی بتن آسفالت

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / فروشنده

بدینوسیله به استناد مجوزهای شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: خرید مصالح سنگی آسفالت به مقدار ۱۰.۰۰۰ تن شن و ۴۰.۰۰۰ تن ماسه آسفالتی

ب مبلغ اولیه: ۱۱۷.۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار: ۹ ماه شمسی از زمان انعقاد و ابلاغ قرارداد

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – کنترل کمی مصالح خریداری شده به عهده کارخانه آسفالت و کنترل کیفی به عهده دفترفنی شهرداری بندرماهشهر.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۸۹۴.۷۵۰.۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

                                                                                        حسین صفری

                                                                                     شهرداربندرماهشهر