یک دستگاه شناور بارج مستعمل فلاخن

sanad

آگهـی مزایده  عمومی – مرحله سوم

 

شهرداری بندر ماهشهربه استناد موافقت نامه شماره ۲۰۲۸/ش مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک دستگاه شناور بارج مستعمل فلاخن واقع در خوزستان بندر امام خمینی ، را از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش رساند.

 

 • مشخصات دستگاه :

    یک دستگاه شناور اسپیلت بارج ساخت آلمان ، جنس بدنه فولاد با طول سرتاسری ۱۴/۳۴ متر و عرض ۱/۷ متر و عمق ۷۰/۲ متر با تجهیزات جانبی موجود بر روی بارج : دو دستگاه وینچ دستی بر روی سینه و برخی متعلقات بر روی مخازن و تجهیزات جانبی که همگی در حالت غیر عملیاتی قراردارند.

توضیح : دستگاه مستعمل می باشد و کارایی لازم را ندارد.

 • شـرایط شرکت در مزایده :
 • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ می باشد.
 • ارائه پاکت الف به شهرداری بندرماهشهر بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی الزامی است.
 • قیمت پایه فروش ۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
 • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه را (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند:

   الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ شهرداری بندرماهشهر نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

   ب- ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

 • هرگاه برنده مزایده حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ، حاضر به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی و عقد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی نشوند، سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تبصره: مبلغ پیشنهادی قابل تقسیط نمی باشد و برنده مزایده موظف است کل وجه را ظرف موعد مقرر به حساب شهرداری واریز نماید.

 • پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده شخص برنده و نفرات دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
 • بازدید در تاریخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ مقدور می باشد.
 • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده  و برنده مزایده به تشخیص شهرداری و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
 • قیمت پیشنهادی زیر قیمت پایه مردود است.
 • به پیشنهادهای مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و یا اینکه بعد از مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر شرایط در متن قرارداد فروش لحاظ خواهد شد.
 • پرداخت مالیات و سایر کسور قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.

 

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر