اجاره باسکول ۶۰ تنی واقع در بندرماهشهر

sanademozayede

 مزایده عمومی مرحله اول

 

          شهرداری بندر ماه شهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۰۸۷/ش مورخ ۲۷/۷/۹۹ شورای اسلامی شهر در نظر دارد باسکول ۶۰ تنی واقع در بندرماهشهر جاده کمربندی- پمپ بنزین فجر را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اجاره دهد.

الف : مبلغ مال الاجاره ماهانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال (به ازای یک سال ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰/۱ ریال)

ب : پیش پرداخت : اجاره یک سال برنده مزایده.

ج : مدت زمان اجاره : ۱۲ ماه شمسی می باشد.

 شـرایط مزایده :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه ( ۰۰۰/۰۰۰/۶۶ ریال)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند :

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

  • پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
  • هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر