اجاره پارکینگ واقع در خیابان ۲۲ بهمن بندر ماهشهر

sanademozayede

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

         شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۱۳۷/ش مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر در نظر دارد پارکینگ واقع در خیابان ۲۲ بهمن بندر ماهشهر را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اجاره دهد.

الف : موضوع : اجاره پارکینگ واقع در خیابان ۲۲ بهمن به مساحت ۱۶۵۰ متر مربع.

ب : مبلغ مال الاجاره ماهانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال (به ازای یک سال ۰۰۰/۰۰۰/۶۸۰/۱ ریال) و مبلغ پیش پرداخت ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ج : مدت زمان اجاره : یک سال شمسی.

شـرایط :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه ( ۰۰۰/۰۰۰/۸۴ ریال)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند :

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو : پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفرات دوم و سوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

                                                                                                حسین صفری

شهردار  بندرماهشهر