فاز سوم ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع غربی حاشیه خور بندرماهشهر

sanademonaghese

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: فاز سوم ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع غربی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل خیابان امام محمدتقی (ع) تا پل آیت اله طالقانی

 ب مبلغ اولیه:  ۱۱۳.۹۰۵.۰۹۷.۲۲۷ ریال

ج مدت انجام کار: ۶ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندرماهشهر یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد.

ط- ارائه رتبه حداقل ۵ ابنیه با ظرفیت آزاد از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی

 

شرایط مناقصه

  1. اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت در مورخ ۰۷/۰۵/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸:۰۰ تحویل شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۲  می باشد.
  2. ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی قبل از جلسه بازگشایی الزامی است.
  3. پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهرنشده معذور است.
  4. پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۵.۶۹۵.۲۵۴.۸۶۱ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  1. جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۲ روز یک شنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

  

                                                                                               حسین صفری

                                                                                           شهردار بندرماهشهر