اجاره پارکینگ ماشین آلات واقع در ناحیه صنعتی جنب ایران خودرو

sanademozayede

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

 

         شهرداری بندر ماه شهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۲۰۱/ش مورخ ۰۷/۰۹/۸۹ شورای اسلامی شهر در نظر دارد پارکینگ واقع در  ناحیه صنعتی جنب ایران خودرو را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اجاره دهد.

الف : موضوع : اجاره  پارکینگ واقع در ناحیه صنعتی جنب ایران خودرو به مساحت ۱۴۰۴ متر مربع .

ب : مبلغ مال الاجاره ماهانه ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به ازای یک سال  ۴.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) و مبلغ پیش پرداخت  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ج : مدت زمان اجاره : یک سال شمسی 

شـرایط شرکت در مزایده:

۱- اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir از مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۲ می باشد.

۲- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده  پنـج درصـد مبلـغ اولیه  (۰۰۰/۰۰۰/۲۳۴ ریال)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند:

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک :  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو : پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد  خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

 ۳- شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده  و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.                                                    

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر