اجاره مغازه های مجتمع نگین

sanademozayede

آگهی مزایده عمومی- مرحله اول

         شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۱۴۹/ش مورخ ۲۴/۷/۹۵ شورای اسلامی شهر در نظر دارد منافع یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری تفریحی نگین شهرداری واقع در بلوار طالقانی روبروی سازمان آتش نشانی را از طریق مزایده عمومی به شرح جدول زیر اجاره دهد.

مدت زمان اجاره: یک سال شمسی  است. تاریخ محاسبه مدت قرارداد از تاریخ صورتجلسه تحویل ملک می باشد.

توضیح: در صورت رضایت موجر قرارداد فقط تا دو سال و با مبلغ جدید قابل تمدید می باشد.

شماره مغازه مساحت اجاره ماهانه (ریال) اجاره یک سال (ریال) تضمین ۵% شرکت در مزایده (ریال)
۵ ۱۶.۸ ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ۷۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷.۲۰۰.۰۰۰
۶ ۲۰ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰
۷ ۱۶.۷ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۶.۰۰۰.۰۰۰
۸ ۳۳.۵ ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۷.۰۰۰.۰۰۰
۱۱ ۱۳.۸ ۵۴.۵۰۰.۰۰۰ ۶۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲.۷۰۰.۰۰۰
۱۲ ۵۳ ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۳ ۵۲.۳ ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ ۱۳.۴ ۵۳.۵۰۰.۰۰۰ ۶۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲.۱۰۰.۰۰۰
۳۴ ۳۲ ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵.۸۰۰.۰۰۰
۳۸ ۱۴.۹ ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ۶۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ۳۴.۲۰۰.۰۰۰
۴۰ ۲۰.۴ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰

شـرایط مزایده :

۱- اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir از مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۲ می باشد.

۲- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه را (جداگانه برای هر ردیف) به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند:

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

ارائه ضمانت نامه بانکی و فیش واریزی  به شهرداری بندرماهشهر بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی الزامی است.

تبصره یک:  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو: پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم(تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه: هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا ۵ روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان پنجم و پنجم نیز ظرف ۵ روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۳- شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

 

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر