اجاره منافع مغازه های شماره ۷ ، ۹ و ۱۰ بازارچه شهرک شهید رجائی

sanademozayede

شماره مغازه مساحت اجاره ماهانه  (ریال) اجاره سالانه  (ریال) تضمین ۵% شرکت در مزایده (ریال)
۷ ۲۷.۱۸ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۴۰۰.۰۰۰
۹ ۲۷.۱۸ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۴۰۰.۰۰۰
۱۰ ۲۷.۱۸ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۸۰۰.۰۰۰

 

ب : مدت زمان اجاره : مدت زمان اجاره ۱۲ ماه می باشد.

شـرایط مزایده :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه (مطابق جدول بالا)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند:

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک :  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو : پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم و سوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد  خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده  و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.                                                    
  • در صورت ارائه کمترین قیمت در چند مغازه توسط یک شخص، تنها در یک مغازه به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
  • اولویت واگذاری با ساکنین شهرک شهید رجائی می باشد. تشخیص این امر از اختیارات موجر می باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                               حسین صفری

شهردار بندرماهشهر