خانه شهید بندرماهشهر به بهره برداری رسید

خانه شهید بندرماهشهر به بهره برداری رسید

خانه شهید بندرماهشهر به بهره برداری رسید

بهره برداری از ساختمان خانه شهید بندر ماهشهر

بهره برداری از ساختمان خانه شهید بندر ماهشهر