خرید مصالح سنگی زیرسازی

sanademonaghese

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / فروشنده

بدینوسیله به استناد مجوزهای شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: خرید مصالح سنگی زیرسازی

ب مبلغ اولیه: ۸۹.۵۲۱.۶۱۰.۷۸۴ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی از زمان انعقاد و ابلاغ قرارداد

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر ناظر بر کیفیت مصالح بوده و واحد کارخانه آسفالت شهرداری بندر ماهشهر کنترل کمیت مصالح را بر عهده خواهد داشت.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۲ می باشد.
  • ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشائی پاکت ها به واحد حراست واقع در طبقه اول شهرداری الزامی است.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۴.۴۷۶.۰۸۰.۵۳۹ ریال)را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۰ روز یک شنبه مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۲ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                               حسین صفری

                                                                                          شهردار بندرماهشهر