اجاره ۲۹ دستگاه خودروی سبک با راننده جهت انجام کلیه خدمات نقلیه ای

sanad

دعوتنامـه شرکت در مناقصه عمومی مرحله اول  

شرکت /

به آدرس قانونی

بدینوسیله به استناد موافقت نامه های شماره ۱۳۶۹/ش مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ و ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره ۲۹ دستگاه خودروی سبک با راننده جهت انجام کلیه خدمات نقلیه ای شامل جابجایی پرسنل، در مأموریت های درون شهری و برون شهری و انجام سایر امور محوله با در نظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی و رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

ب مبلغ اولیه کار: ۵۰.۸۶۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار: یک سال شمسی

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد سرمایه انسانی

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۲  ساعت ۰۸:۰۰ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۲ ساعت ۱۲ می باشد.
  • ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه گشایش پاکت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مرکزی شهرداری بندرماهشهر طبقه اول، الزامی است.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۲.۵۴۳.۲۲۰.۰۰۰ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت پاسخ به سوالات شرکت کنندگان در ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۲ واقع در دفتر سرمایه انسانی شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                                 حسین صفری

                                                                                           شهردار بندرماهشهر