مدیریت کنترل جمعیت و ساماندهی پناهگاه سگ های بلاصاحب شهر بندرماهشهر

sanad

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی  ـ مرحله دوم

شرکت/

به آدرس قانونی                                                                                           

بدینوسیله دعوت می شود که به استناد موافقت نامه شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمائید.

الف- موضوع: مدیریت کنترل جمعیت و ساماندهی پناهگاه سگ های بلاصاحب شهر بندرماهشهر

ب ـ مبلغ اولیه کار: ۸.۸۳۴.۴۳۷.۰۸۰ ریال

ج ـ مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی از تاریخ تحویل

د ـ کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر

هـ ـ دستگاه نظارت : خدمات شهری (با نظارت عالیه مدیریت خدمات شهری)

و- ارائه گواهینامه تایید صلاحیت خدماتی و ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه:

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ تا مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰  ارائه             می گردد؛ بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ و بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۲ است.
  • ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه گشایش پاکت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مرکزی شهرداری بندرماهشهر طبقه اول، الزامی است.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه را (۴۴۱.۷۲۱.۸۵۴ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف ـ فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ شهرداری بندرماهشهر نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب ـ بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۲ واقع در دفتر خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

                                                                                             حسین صفری

شهردار بندرماهشهر