اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی

ب مبلغ اولیه:  ۸۸.۲۰۷.۲۷۲.۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار: یک سال شمسی از تاریخ صورتجلسه شروع کار

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندرماهشهر یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد.

و- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی

 

شرایط مناقصه

  1. اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۲  ساعت ۱۸:۰۰ تحویل شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۲ می باشد.
  2. ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه گشایش پاکت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مرکزی شهرداری بندرماهشهر طبقه اول، الزامی است.
  3. پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهرنشده معذور است.
  4. پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۴,۴۱۰,۳۶۳,۶۰۰ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

 

 

                                                                                               حسین صفری

                                                                                          شهردار بندرماهشهر