غرفه های بازارچه میوه و تره بار واقع در بندر ماهشهر- شهرک طالقانی

sanademozayede

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

 

          شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۵۹۰/ش مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر در نظر دارد غرفه های بازارچه میوه و تره بار واقع در بندر ماهشهر- شهرک طالقانی را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اجاره دهد. (طبق کروکی پیوست)

شماره غرفه ها: ۱ – ۲

الف : قیمت پایه اجاره یک ماه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اجاره یک سال ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ج : مدت زمان اجاره : مدت زمان اجاره ۱۲ ماه می باشد.

توضیح ۱ : در صورتیکه به دلیل انجام مراحل مزایده های آتی یا هر دلیل دیگر مدت قرارداد بیش از یک سال باشد ؛طی تنظیم الحاقیه قرارداد مبلغ اجاره ماهانه طبق دفترچه عوارض شهرداری با ۱۵ درصد افزایش اخذ خواهد گردید. در صورت استنکاف مستاجر و عدم امضای الحاقیه مربوطه؛ طی یک نامه مراتب به ایشان ابلاغ  و نامبرده حق اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

تبصره: این الحاقیه به منزله تمدید دوره ای و سالانه قرارداد نمی باشد.

توضیح ۲ : در صورت رضایت موجر قرارداد فقط تا دو سال و با مبلغ جدید قابل تمدید می باشد.

د: مساحت هر غرفه ۱۲ مترمربع می باشد.

 

 شـرایط مزایده :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۸ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه (۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند:

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک :  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو : پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد  خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم  نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده او نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده  و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.    
  • در صورت ارائه کمترین قیمت در چند غرفه توسط یک شخص، تنها در یک غرفه به عنوان برنده اعلام خواهد شد.

 

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر