جلسه مدیریت بحران شهرداری بندرماهشهر باحضور شهردار ، رئیس واعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد.

جلسه مدیریت بحران شهرداری بندرماهشهر باحضور شهردار ، رئیس واعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد.جلسه مدیریت بحران شهرداری بندرماهشهر باحضور شهردار ، رئیس واعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرماهشهر ، جلسه مدیریت بحران شهرداری با حضور مهندس صفری شهردار ، مهندس امین بهبهانی اسلامی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین حوزه های مختلف شهرداری به منظور میزان آمادگی مناطق و واحدهای اجرایی شهرداری در فصل بارندگی های پیش روی و استفاده از ظرفیت های عملیاتی و خدماتی نیروها و تجهیزات در مواقع بحرانی در سالن جلسات شهرداری بندرماهشهر برگزارشد.  این جلسه مقررگردید مدیران مناطق و واحدهای اجرایی ضمن آمادگی لازم با برنامه ریزی دقیق به موقع و رصد میدانى مناطق شهری نسبت به پاکسازی مسیر اب های خروجی جداول و کانالهای دفع آب های سطحی اقدام نمایند.