اجاره ۲۰ باب مغازه واقع در بازارچه خوداشتغالی واقع در بندر ماهشهر- فاز ۳ روبه روی مسجد ۱۴ معصوم

sanad

مزایده عمومی مرحله دوم

          شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۳۱۳/ش مورخ ۰۸/۰۷/۹۷ شورای اسلامی شهر در نظر دارد ۲۰ باب مغازه  واقع در بازارچه خوداشتغالی واقع در بندر ماهشهر- فاز ۳ روبه روی مسجد ۱۴ معصوم را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اجاره دهد.

الف : قیمت پایه به شرح جدول زیر می باشد:

شماره مغازه اجاره ماهانه  (ریال) ۵% سپرده (ریال) شماره مغازه اجاره ماهانه  (ریال) ۵% سپرده (ریال)
۱ ۵.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۳۰۰.۰۰۰ ۱۱ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۲ ۵.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۳۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۳ ۵.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۰.۰۰۰ ۱۳ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۴ ۵.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۰.۰۰۰ ۱۴ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۵ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۶ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۷ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰
۸ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰
۹ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰
۱۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰

ب : مساحت هر مغازه ۱۲ متر مربع می باشد.

ج :  مدت زمان اجاره : یک سال شمسی  است که در صورت رضایت شهرداری فقط  برای یک دوره ۲ ساله با قیمت جدید قابل تمدید است.

توضیح : در صورتیکه به دلیل انجام مراحل مزایده های آتی یا هر دلیل دیگر مدت قرارداد بیش از یک سال باشد؛ طی تنظیم الحاقیه قرارداد مبلغ اجاره ماهانه طبق دفترچه عوارض شهرداری با ۱۵ درصد افزایش اخذ خواهد گردید. در صورت استنکاف مستاجر و عدم امضای الحاقیه مربوطه؛ طی یک نامه مراتب به ایشان ابلاغ و نامبرده حق اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

تبصره: این الحاقیه به منزله تمدید دوره ای و سالانه قرارداد نمی باشد.

۱ – شـرایط مزایده :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه ( مطابق جدول فوق)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند:

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

  • پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
  • هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • در صورتیکه شرکت کننده تاکنون به هر دلیل مشمول ضبط تضمین شرکت در مزایده شده باشد پاکت پیشنهادی ایشان مفتوح نخواهد گردید.
  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
  • در صورت ارائه کمترین قیمت در چند مغازه توسط یک شخص، تنها در یک مغازه به عنوان برنده اعلام خواهد شد.

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر