اجاره پارکینگ واقع در خورسیف به مساحت ۲۵.۸۰۰ متر مربع

SANAD

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

         شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۷۲۸/ش مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر در نظر دارد پارکینگ واقع در خورسیف بندر ماهشهر را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اجاره دهد.

الف : موضوع : اجاره پارکینگ واقع در خورسیف به مساحت ۲۵.۸۰۰  متر مربع.

ب : مبلغ مال الاجاره ماهانه ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به ازای یک سال ۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

ج : مدت زمان اجاره : یک سال شمسی.

      توضیح ۱  : در صورتیکه به دلیل انجام مراحل مزایده های آتی یا هر دلیل دیگر مدت قرارداد بیش از یک سال باشد ؛طی تنظیم الحاقیه قرارداد مبلغ اجاره ماهانه طبق دفترچه عوارض شهرداری با ۱۵ درصد افزایش اخذ خواهد گردید. در صورت استنکاف مستاجر و عدم امضای الحاقیه مربوطه؛ طی یک نامه مراتب به ایشان ابلاغ  و نامبرده حق اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

تبصره: این الحاقیه به منزله تمدید دوره ای و سالانه قرارداد نمی باشد.

      توضیح ۲: مستاجر هرگونه اعتراض و ادعایی را در خصوص زمان تحویل از خود سلب می نماید و مبنای شروع قرارداد ، صورتجلسه تحویل می باشد.

شـرایط :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۲/۱۰/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه ( ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند :

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو : پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهنده مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

 

حسین صفری

شهردار  بندرماهشهر