اجاره قطعه زمین جهت استقرار بیلبورد به منظور نصب آگهی های تجاری، خدماتی، فرهنگی و هنری

sanad

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم

 

         شهرداری بندرماهشهر با عنایت به موافقت نامه شماره ۲۵۴۵/ش مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در نظر دارد محل های زیر را جهت استقرار بیلبورد به منظور نصب آگهی های تجاری، خدماتی، فرهنگی و هنری با شرایط زیر به نحو اجاره واگذار نماید.

الف : قیمت پایه اجاره یک ماه مبلغ ۲۱.۸۴۰.۰۰۰ ریال و اجاره یک سال ۲۶۲.۰۸۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ب : مدت زمان اجاره : مدت زمان اجاره ۱۲ ماه می باشد.

       توضیح ۱: در صورتیکه به دلیل انجام مراحل مزایده های آتی یا هر دلیل دیگر مدت قرارداد بیش از یک سال باشد ؛طی تنظیم الحاقیه قرارداد مبلغ اجاره ماهانه طبق دفترچه عوارض شهرداری با ۱۵ درصد افزایش اخذ خواهد گردید. در صورت استنکاف مستاجر و عدم امضای الحاقیه مربوطه؛ طی یک نامه مراتب به ایشان ابلاغ  و نامبرده حق اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

تبصره: این الحاقیه به منزله تمدید دوره ای و سالانه قرارداد نمی باشد.

      توضیح ۲ : در صورت رضایت موجر قرارداد فقط تا دو سال و با مبلغ جدید قابل تمدید می باشد.

     توضیح ۳: مستاجر هرگونه اعتراض و ادعایی را در خصوص زمان تحویل از خود سلب می نماید و مبنای شروع قرارداد ، صورتجلسه تحویل می باشد.

 

نوع سازه محل متراژ(مترمربع)
بیلبورد چهار راه اداره برق ۱۲
بیلبورد جنب پل بصیرت ۱۲
بیلبورد چهار راه بانک ملی ۱۲

ماده ۱ : شـرایط مزایده :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه (۱۳.۱۰۴.۰۰۰ ریال )‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند :
  • الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.
  • ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو : ارائه تضمین شرکت در مزایده قبل از جلسه بازگشائی پاکات به واحد حراست واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری الزامی میباشد.

  • پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
  • هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • در صورتیکه شرکت کننده تاکنون به هر دلیل مشمول ضبط تضمین شرکت در مزایده شده باشد پاکت پیشنهادی ایشان مفتوح نخواهد گردید.
  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.   

                                                                                                  حسین صفری

                                                                                             شهردار  بندرماهشهر