عملیات عمرانی جدول کاری، کفپوش گذاری، درپوش گذاری و لوله گذاری سطح منطقه ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجایی بندرماهشهر

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: عملیات عمرانی جدول کاری، کفپوش گذاری، درپوش گذاری و لوله گذاری سطح منطقه ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجایی بندرماهشهر             

 ب مبلغ اولیه:  ۵۲.۸۱۳.۱۱۱.۲۳۰ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندرماهشهر یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد.

ط- ارائه رتبه حداقل ۵ ابنیه با ظرفیت آزاد از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی

 

شرایط مناقصه

  1. اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۲  ساعت ۱۸:۰۰ تحویل شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۲ است.
  2. ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه گشایش پاکت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مرکزی شهرداری بندرماهشهر طبقه اول، الزامی است.
  3. پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهرنشده معذور است.
  4. پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۲.۶۴۰.۶۵۵.۵۶۲ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  1. جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                          حسین صفری

                                                                                     شهردار بندرماهشهر