اجاره ۲۰ باب مغازه واقع در بازارچه خوداشتغالی واقع در بندر ماه شهر- فاز ۳ روبه روی مسجد ۱۴ معصوم

آگهی مزایده عمومی مرحله چهارم

 

 

                شهرداری بندرماهشهر به استناد موافقت نامه های شماره ۱۳۱۳/ش مورخ ۰۸/۰۷/۹۷  شورای اسلامی شهر ، در نظر دارد ۲۰ باب مغازه  واقع در بازارچه خوداشتغالی واقع در بندر ماه شهر- فاز ۳ روبه روی مسجد ۱۴ معصوم ، را به نحو اجاره با شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .

  • قیمت پایه مزایده به شرح جدول ذیل می باشد.
شماره مغازه اجاره ماهانه  (ریال) ۵% سپرده (ریال) شماره مغازه اجاره ماهانه  (ریال) ۵% سپرده (ریال)
۱ ۵.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۳۰۰.۰۰۰ ۱۱ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۲ ۵.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۳۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۳ ۵.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۰.۰۰۰ ۱۳ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۴ ۵.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۰.۰۰۰ ۱۴ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۵ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۶ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۷ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰
۸ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰
۹ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰
۱۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰
  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست تضمین شرکت در مزایده ۵% مبلغ اولیه با توجه به جدول فوق را به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ شهرداری بندرماهشهر نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب- ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

  • بازدید از تاریخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۲ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۸ مقدور می باشد.
  • به پیشنهادهای مخدوش، مبهم و زیر قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
  • متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۴ – ۰۶۱۵۲۳۵۰۰۲۳ تماس و یا به آدرس mahshahr.ir حاصل نمایند. 

 

                                                                                         حسین صفری

                                                                                    شهردار بندرماهشهر