بیمه درمان تکمیلی حدود ۱۲۵ ± ۱۸۷۸ نفر پرسنل شهرداری بندرماهشهر و خانواده ایشان

sanad

دعوتنامـه شرکت در مناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت بیمه گر

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: بیمه درمان تکمیلی حدود ۱۲۵  ± ۱۸۷۸ نفر پرسنل شهرداری بندرماهشهر و خانواده ایشان

ب مبلغ اولیه: ۶۶.۶۱۵.۹۴۲.۷۴۴ ریال

ج مدت انجام کار: پوشش بیمه ای و شروع تعهدات بیمه نامه های درمان گروهی بدون هیچ گونه قید و شرطی از تاریخ شروع مدت بیمه نامه به مدت دوازده ماه تمام شمسی پیش بینی شده است.

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت : واحد بهداشت و رفاه

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۲  ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲               می باشد. شرکت کنندگان می توانند در جلسه بازگشایی حضور یابند.
  • با توجه به ایراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک خرید اسناد ، متقاضیان می بایست هزینه خرید اسناد را حداکثر تا روز بازگشائی به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری را واریز و قبل از بازگشایی به همراه ضمانت نامه به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.

توضیح : عدم ارائه فیش واریزی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم معذور است.
  • ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت ها به واحد حراست شهرداری واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری الزامی است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۳.۳۳۰.۷۹۷.۱۳۷ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • در صورت نارضایتی بیمه­گذار از عملکرد شرکت بیمه‌گر و دریافت ۳ اخطار کتبی از شهرداری، بیمه‌گر مربوطه از شرکت در مناقصات بیمه نامه درمان این شهرداری در آینده محروم خواهد شد. درصورت بارگذاری پاکت پیشنهاد، این شرکت ها مردود اعلام می گردند و شرکت کننده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

 

                                                                                                  حسین صفری

                                                                                              شهردار بندرماهشهر