فروش تعداد تقریبی ۳۰ بشکه ۲۰۰ لیتری روغن سوخته ماشین آلات شهرداری

sanad

مزایده  عمومی  مرحله سوم

          شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۲۹۹۳/ش مورخ ۰۲/۱۰/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر در نظر دارد مقدار تقریبی ۶۰۰۰ لیتر روغن سوخته ماشین آلات شهرداری را از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش رساند.

الف : موضوع : فروش تعداد تقریبی ۳۰ بشکه ۲۰۰ لیتری روغن سوخته ماشین آلات شهرداری

ب : قیمت پایه یک لیتر مبلغ ۱۰۵.۰۰۰ ریال و قیمت کل جمعاً ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ج : محل بارگیری : موتوری شهرداری بندر ماهشهر

ماده ۱ : شـرایط مزایده :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه ( ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال)‌ را به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند :

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو :ارائه تضمین شرکت در مزایده قبل از جلسه بازگشائی پاکات به واحد حراست واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری الزامی میباشد.

  • پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
  • هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • در صورتیکه شرکت کننده تاکنون به هر دلیل مشمول ضبط تضمین شرکت در مزایده شده باشد پاکت پیشنهادی ایشان مفتوح نخواهد گردید.
  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.   
  • قیمت پیشنهادی زیر قیمت پایه مردود است.
  • به پیشنهادهای مبهم، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • بازدید از تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ مقدور می باشد.
  • سایر شرایط در متن قرارداد فروش لحاظ خواهد شد.

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر