فروش ۴ دستگاه خودرو سازمانی شهرداری بندرماهشهر

مزایده عمومی (حراج)  مرحله دوم

       شهرداری بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۳۰۶۴/ش مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲  شورای اسلامی شهر در نظردارد ۴ دستگاه خودرو سازمانی را با مشخصات جدول ذیل زیر به فروش رساند.

 

ردیف نوع دستگاه پلاک مدل رنگ شماره موتور شماره شاسی قیمت پایه (ریال) ۵% ضمانت شرکت در مزایده (ریال) سایر توضیحات
۱ وانت مزدا دو کابین بی ۲۰۰۰ آی ۲۴/ ۷۸۸ط۷۳ ۱۳۸۹ نقره ای – آبی ۵۶۲۶۶۳ ۱۹E۳۹۷۵۸ ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۲.۵۰۰.۰۰۰ دارای سند مالکیت
۲ وانت مزدا دو کابین بی ۲۰۰۰ آی ۲۴/ ۱۲۷ط۱۴ ۱۳۹۳ سفید ۳۱۸۵۲ ۱۶۴۵۲۱ ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ دارای سند مالکیت
۳ وانت مزدا دو کابین بی ۲۰۰۰ آی ۲۴/ ۹۱۶ط۸۴ ۱۳۹۱ سفید ۱۴۳۷۹A ۱۱۳۲۴۶ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دارای سند مالکیت
۴ وانت کاپرا ۳۴/ ۸۱۳ط۱۳ ۱۳۹۳ سفید ۸۲۳۱SLS ۸۰۸۶۸۴ ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ دارای سند مالکیت

 

  1. از تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ دستگاه های مورد نظر از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ در پارکینگ واحد موتوری شهرداری بندر ماهشهر واقع در انتهای خیابان طالقانی آماده بازدید می باشند.
  2. اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir از مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ ارائه می گردد. روز برگزاری حراج در سامانه مذکور از  ساعت ۸ تا ساعت ۱۴  مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ می باشد.
  3. متقاضیان هر دستگاه موظفند ۵% قیمت پایه را به صورت جداگانه به ازای هر ردیف به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر ارائه نمایند.
  4. پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
  5. برنده مزایده باید حداکثر تا هفت روز پس از تاریخ ابلاغ، نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی خود، به حساب شهرداری اقدام نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده، به نفع شهرداری ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر مبلغ پیشنهادی را واریز ننماید نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعلام و چنان چه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، مبلغ را واریز ننماید، تضمین شرکت در مزایده او هم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد تا هنگام واریز وجه توسط برنده مزایده، سپرده نفر دوم مسترد  نخواهد شد.
  6. در صورتیکه شرکت کننده تاکنون به هر دلیل مشمول ضبط تضمین شرکت در مزایده شده باشد پاکت پیشنهادی ایشان مفتوح نخواهد گردید.
  7. شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده  و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.   
  8. هزینه کارشناسی، درج آگهی در روزنامه و نقل و انتقال سند به عهده برندگان مزایده می باشد.
  9. برنده مزایده می بایست حداکثر ۱۰ روز پس از واریز وجه به حساب درآمد شهرداری، نسبت به خروج دستگاه از پارکینگ موتوری شهرداری اقدام نماید. در غیر این صورت به ازای هر روز تاخیر مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از برنده اخذ خواهد شد.

 

                                                                                          حسین صفری

                                                                                    شهردار بندرماهشهر