جمع اوری لاستیک های سطح شهر توسط واحد خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداریو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :جمع اوری لاستیک های سطح شهر توسط واحد خدمات شهری