واگذاری امور جاری آرامستان های رضوان و شهرک شهید رجائی

sanad

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی  ـ مرحله اول

شرکت/

به آدرس قانونی                                                                                           

بدینوسیله دعوت می شود که به استناد موافقت نامه شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمائید.

الف- موضوع: واگذاری امور جاری آرامستان های رضوان و شهرک شهید رجائی شامل: تنظیفات عمومی آرامستان، تنظیفات و حفظ و نگهداری غسالخانه، عملیات ترمیم، کاشت، داشت و حفظ و نگهداری فضای سبز آرامستان به مساحت تقریبی ۲۰۰۰۰ مترمربع، حفر مزار، انجام امور کفن و دفن، حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی واقع در غسالخانه و آرامستان، حراست مجموعه آرامستان و غسالخانه و تأسیسات موجود و سایر خدمات مندرج در اسناد.

ب ـ مبلغ اولیه کار: ۱۱۱.۹۷۶.۳۶۷.۳۰۴ ریال

ج ـ مدت انجام کار: ۲۴ ماه شمسی 

د ـ کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر

هـ ـ دستگاه نظارت : امور آرامستان ها (با نظارت عالیه معاونت خدمات شهری)

و- ارائه گواهینامه معتبر تأیید صلاحیت خدماتی و ایمنی اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه:

  1. اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت در مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۸:۰۰ تحویل شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۳  می باشد.
  2. با توجه به ایراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک خرید اسناد، متقاضیان می بایست هزینه خرید اسناد را حداکثر تا روز بازگشائی به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری را واریز و قبل از بازگشایی به همراه ضمانت نامه به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.

توضیح : عدم ارائه فیش واریزی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی نشده معذور است.

۴- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه را ( ۵.۵۹۸.۸۱۸.۳۶۵ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف ـ فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ شهرداری بندرماهشهر نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب ـ بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

۵- جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۲ روز یک شنبه مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ واقع در سالن جلسات شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

۶- شرکت کنندگان در مناقصه نباید قرارداد دیگری با موضوع: نیروی انسانی، خدماتی یا فضای سبز (با محوریت تأمین نیروی انسانی) در شهرداری بندرماهشهر داشته باشند. (درصورتی که شرکت قرارداد جاری با موضوع نیروی انسانی با شهرداری داشته باشد می بایستی حداقل ۸۰ درصد مدت یا مبلغ آن تکمیل شده باشد.)                                                                                                                                                    

بهشاد بهبهانی

سرپرست شهرداری بندرماهشهر