اجاره محل های زیر را جهت استقرار بیلبورد / استند به منظور نصب آگهی های تجاری، خدماتی، فرهنگی و هنری

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم

         شهرداری بندرماهشهر با عنایت به موافقت نامه شماره ۲۵۴۵/ش مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در نظر دارد محل های زیر را جهت استقرار بیلبورد  / استند به منظور نصب آگهی های تجاری، خدماتی، فرهنگی و هنری با شرایط زیر به نحو اجاره واگذار نماید.

الف : قیمت پایه اجاره به شرح جدول ذیل می باشد.

ب : مدت زمان اجاره : مدت زمان اجاره ۱۲ ماه می باشد.

نوع سازه محل متراژ(مترمربع) مبلغ پایه ماهانه (ریال) مبلغ پایه سالانه (ریال) سپرده شرکت در مزایده ( ریال)
بیلبورد جنب دیوار سازمان برق ۱۶۰ ۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰ ۱,۵۹۳,۶۰۰,۰۰۰ ۷۹,۶۸۰,۰۰۰
بیلبورد جنب دیوار سازمان برق ۱۶۰ ۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰ ۱,۵۹۳,۶۰۰,۰۰۰ ۷۹,۶۸۰,۰۰۰
بیلبورد روبروی هتل ایرانیان ۶۰ ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ ۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۸۰,۰۰۰
بیلبورد چهاراه مستغلات ۶۰ ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ ۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۸۰,۰۰۰
بیلبورد پارک یاس ۶۰ ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ ۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۸۰,۰۰۰
بیلبورد بلوار ۹ دی ۶۰ ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ ۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۸۰,۰۰۰
بیلبورد بلوار ۱۷ شهریور ۶۰ ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ ۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۸۰,۰۰۰
بیلبورد ورودی از سمت سربندر به ناحیه ۱۶۰ ۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰ ۱,۵۹۳,۶۰۰,۰۰۰ ۷۹,۶۸۰,۰۰۰
بیلبورد ناحیه صنعتی جنب بانک مهر ۳۰ ۲۴.۹۰۰.۰۰۰ ۲۹۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۴۰,۰۰۰
بیلبورد روبروی شهرک رجایی ۱۵ ۹.۹۰۰.۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰
استند روبروی راهنمایی و رانندگی ۱۲ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
استند بلوار دانشجو روبروی دانشگاه آزاد ۱۲ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
استند جنب اداره اوقاف ۱۲ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
بیلبورد ناحیه صنعتی پشت بانک ملی ۶۰ ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ ۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۸۰,۰۰۰
بیلبورد چهرراه مستغلات داخل مستغلات ۶۰ ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ ۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۸۰,۰۰۰
استند داخل محوطه فرهنگسرای فردوسی ۱۲ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
بیلبورد چهارراه مستغلات روبروی دیوار سازمان ۱۲ ۹.۹۶۰.۰۰۰ ۱۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۵,۹۷۶,۰۰۰
استند نبش بلوار پشت مصلی ۱۲ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
بیلبورد روبروی پل معلم ۱۲ ۹.۹۶۰.۰۰۰ ۱۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۵,۹۷۶,۰۰۰
بیلبورد روبروی پل معلم ۱۲ ۹.۹۶۰.۰۰۰ ۱۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۵,۹۷۶,۰۰۰
بیلبورد فاز ۷ میدان وسط شهر – جنب مسجد قاسم بن الحسن ۱۲ ۹.۹۶۰.۰۰۰ ۱۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۵,۹۷۶,۰۰۰
بیلبورد جنب دادگستری هیئت فاطمیون ۱۲ ۹.۹۶۰.۰۰۰ ۱۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۵,۹۷۶,۰۰۰

ماده ۱ : شـرایط مزایده :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۳ و بازگشایی مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه (برای هر ردیف جداگانه)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند :
  • الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.
  • ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو : ارائه تضمین شرکت در مزایده قبل از جلسه بازگشائی پاکات به واحد حراست واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری الزامی میباشد.

  • پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
  • هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • در صورتیکه شرکت کننده تاکنون به هر دلیل مشمول ضبط تضمین شرکت در مزایده شده باشد پاکت پیشنهادی ایشان مفتوح نخواهد گردید.
  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.   

                      بهشاد بهبهانی

                                                                                                                                                سرپرست شهرداری  بندرماهشهر

– مرحله ادوم بیلبوردها سطح شهر