تأمین ۲۳۰ نفر نیروی انسانی واحدهای خدمات اداری، موتوری و تأسیسات، اجراییات، حراست و مخابرات جهت انجام کلیه امور محوله اعم از فنی، تعمیر و نگهداری، طراحی، اداری، خدماتی و نظافتی، نگهبانی و سایر امور محوله

دعوتنامـه شرکت در مناقصه عمومی مرحله دوم

شرکت /

به آدرس قانونی

بدینوسیله به استناد موافقت نامه شماره ۳۳۰۰/ش مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت  می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: تأمین ۲۳۰ نفر نیروی انسانی واحدهای خدمات اداری، موتوری و تأسیسات، اجراییات، حراست و مخابرات جهت انجام کلیه امور محوله اعم از فنی، تعمیر و نگهداری، طراحی، اداری، خدماتی و نظافتی، نگهبانی و سایر امور محوله

ب مبلغ اولیه کار: ۷۷۹.۱۸۵.۳۵۷.۶۸۰ ریال

ج مدت انجام کار : یک سال شمسی

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد سرمایه انسانی

و ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی و خدماتی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۳ ارائه می گردد و پاکت ها مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۲  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۳ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۳ است.
  • با توجه به ایراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک هزینه خرید اسناد، متقاضیان می بایست هزینه خرید اسناد را حداکثر تا روز بازگشائی به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری واریز و قبل از بازگشایی به همراه ضمانت نامه شرکت در مناقصه به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.

توضیح : عدم ارائه فیش خرید اسناد و ضمانت نامه شرکت در مناقصه موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و بدون امضاء الکترونیکی، معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۳۸.۹۵۹.۲۶۷.۸۸۴ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت پرسش و پاسخ در ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۳ در دفتر سرمایه انسانی شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.
  • شرکت کنندگان در مناقصه نباید قرارداد دیگری با موضوع: نیروی انسانی، خدماتی یا فضای سبز (با محوریت تأمین نیروی انسانی) در شهرداری بندرماهشهر داشته باشند. (درصورتی که شرکت قرارداد جاری با موضوع نیروی انسانی با شهرداری داشته باشد می بایستی حداقل ۸۰ درصد مدت یا مبلغ آن تکمیل شده باشد.)                                                         

                بهشاد بهبهانی

                                                                                                                                                                        سرپرست شهرداری بندرماهشهر

مرحله دوم- تأمین نیروی انسانی