شستشوی پیاده رو های بلوار شهرداری و بلوار طالقانی وپاکسازی کند روی جلوی اداره جات توسط تانکرو نیروهای پاکسازی واحد خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری وش ورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:شستشوی پیاده رو های بلوار شهرداری و بلوار طالقانی وپاکسازی کند روی جلوی اداره جات توسط تانکرو نیروهای پاکسازی واحد خدمات شهری