اجاره قطعه زمین و یک دستگاه کیوسک جهت فروش اغذیه به مساحت ۹ متر مربع (۳*۳) واقع در بندر ماهشهر- بلوار آزادی – پارک گل مریم

 آگهی مزایده عمومی مرحله اول

         شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۰۰۷/ش مورخ ۱۴/۰۵/۹۷ شورای اسلامی شهر در نظر دارد قطعه زمین و یک دستگاه کیوسک را با مشخصات زیر از طریق مزایده عمومی اجاره دهد.

الف : موضوع : اجاره قطعه زمین و یک دستگاه کیوسک جهت فروش اغذیه به مساحت ۹ متر مربع (۳*۳) واقع در بندر ماهشهر- بلوار آزادی پارک گل مریم

ب : مبلغ مال الاجاره ماهانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال و به ازای یک سال (۰۰۰/۰۰۰/۱۴۴ ریال) می باشد .

ج : مدت زمان اجاره : یک سال شمسی می باشد که با رضایت موجر برای یک دوره دوساله و با مبلغ جدید قابل تمدید می باشد .

شـرایط :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۳ و بازگشایی مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۳ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه (۰۰۰/۲۰۰/۷ ریال)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند :

نوضیح : ارائه تضمین شرکت در مزایده قبل از جلسه بازگشائی پاکات به واحد حراست واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری الزامی می باشد.

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو : پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفردوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
  • حسب آئین نامه مالی شهرداری چنانچه مزایده به نصاب لازم (حداقل ۳ پیشنهاد سالم ) نرسد: مزایده تجدید می گردد.

 

بهشاد بهبهانی

سرپرست شهرداری  بندرماهشهر

 

کیوسک پارک گل مریم