عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری شبکه لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام جراحی، خلیج فارس و شهرک شهید رجایی بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت در مناقصه عمومی مرحله سوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۶۰/ش مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری شبکه لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام جراحی، خلیج فارس و شهرک شهید رجایی بندرماهشهر 

عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۳۳.۴۰۹.۸۹۴.۶۵۹ ریال

ج مدت انجام کار: یک سال شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ط- ارائه (رتبه ۵ آب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی) یا (گواهینامه صلاحیت ایمنی و خدماتی ) الزامی است.

 

شرایط مناقصه

  1. اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۸ مورخ  ۰۳/۰۵/۱۴۰۳ ارائه می گردد و پاکت در مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۸ تحویل شود. بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۳ مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۳ می باشد.
  2. با توجه به ایراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک خرید اسناد، متقاضیان می بایست هزینه خرید اسناد را حداکثر تا روز بازگشائی به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری را واریز و قبل از بازگشایی به همراه ضمانت نامه به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.

توضیح : عدم ارائه فیش واریزی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

  1. ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی به واحد حراست شهرداری واقع در ساختمان مرکزی طبقه اول الزامی است.
  2. پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهرنشده معذور است.
  3. پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۱.۶۷۰.۴۹۴.۷۳۳ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  1. جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۰۷/۰۵/۱۴۰۳ در دفتر فضای سبز شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                                               بهشاد بهبهانی

                                                                                              سرپرست شهرداری بندرماهشهر

مرحله سوم – عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر