ترمیم،کاشت، داشت، حفظ و نگهداری فضای سبز شهرک شهید رجایی به مساحت کل ۲۱٫۴۱۸ مترمربع

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی  ـ مرحله اول

شرکت/

به آدرس قانونی                                                                                           

بدینوسیله دعوت می شود که به استناد موافقت نامه شماره ۴۰۳/ش مورخ ۲۳/۲/۹۷ در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمائید.

الف- موضوع: ترمیم،کاشت، داشت، حفظ و نگهداری فضای سبز شهرک شهید رجایی به مساحت کل ۲۱٫۴۱۸ مترمربع

ب ـ مبلغ اولیه کار(یک سال): ۴٫۵۶۱٫۰۶۹٫۷۸۱ ریال

ج ـ مدت انجام کار: یک سال شمسی 

د ـ کارفرما : شهرداری

هـ ـ دستگاه نظارت : فضای سبز

و- محل تامین اعتبار پروژه: اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.

شرایط مناقصه:

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۱۰/۹/۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۱/۹/۹۷ در امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴) در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و پاکتها در مورخ ۲۴/۹/۹۷ به واحد امورقراردادها تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۷/۹/۹۷ می باشد. شرکت کنندگان می توانند در جلسه بازگشایی پاکتها حضور یابند.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۴/۹/۹۷ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۲۲۸٫۰۵۳٫۴۹۰ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب ـ بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

۵- ارائه مدارک زیر الزامی است:

* ارائه گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی (تصویر برابر با اصل در دفاتر اسناد رسمی)

* ارائه گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی (تصویر برابر اصل)

* ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

 

فضای سبز شهرک شهید رجایی