ممیزی املاک فاز ۶ و ۷ بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۵۵/ش مورخ ۲۸/۲/۹۸ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: ممیزی املاک فاز ۶ و ۷ بندرماهشهر به تعداد تقریبی ۱۳۰۰۰ ملک

ب مبلغ اولیه: ۲.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار: ۴ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل کار

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد نوسازی شهرداری بندرماهشهر

ط- ارائه رتبه حداقل ۲ نقشه برداری زمینی یا رتبه ۳ سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS الزامی است.

 

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۲۰/۸/۹۸ تا پایان وقت اداری مورخ ۴/۹/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری ماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۵۲۳۳۹۱۱۴)  در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت در مورخ ۶/۹/۹۸ به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی           پاکت ها مورخ ۱۰/۹/۹۸ می باشد.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۶/۹/۹۸ به امور قراردادها اعلام گردد. در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکت آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

 

 

                                                                                                                                         مجاهد نظارات

                                                                                                                                     شهرداربندرماهشهر

اسناد خدمات ممیزی املاک فاز ۶ و ۷ شهرداری