امور جاری کشتارگاه

         دعوت نامـه شرکت در مزایده عمومی مرحله اول                              

شرکت / ………………………………..

به آدرس قانونی و شماره تماس ……………………………………………………….

بدین وسیله به استناد موافقت نامه شماره ۲۷۳۷/ش مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر ازآن شرکت دعوت می شود که در مزایده عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره کشتارگاه دام (واقع در حاشیه خور) و تأسیسات آن، جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه، دستگاه تصفیه فاضلاب و تأسیسات کشتارگاه. دو باب اتاق کله پاک کنی و یک باب اتاق نگهداری پوست

ب اجاره ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۵۲۳ ریال  و اجاره یک سال ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۲/۶ ریال.

ج- ضمانت نامه:

مستاجر متعهد است در هنگام عقد قرارداد تضامین زیر را جهت انجام تعهدات و تسویه حساب آب و برق مصرفی، نگهداری از ساختمان، تأسیسات، اموال کشتارگاه، تخلیه مکان کشتارگاه و انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد، پرداخت اجاره بهای ماهانه و پرداخت ماهانه حقوق وبیمه تمامی پرسنل شاغل در قرارداد و ارائه صورت وضعیت بصورت ماهانه شامل فیش پرداخت دامپزشکی و منابع طبیعی و فهرست آمار ماهانه کشتار دام به تفکیک واحدهای قصابی که به تایید اتحادیه مواد پروتئینی رسیده باشد. به موجر تحویل نماید.

ده درصد مبلغ کل پیشنهادی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۶ ریال به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی و سفته سفته بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال

توضیح ۱ : در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات قید شده در اسناد تا یک ماه، عدم تهیه ادوات تنظیفات و مواد شوینده بهداشتی و ضدعفونی بصورت روزانه در کشتارگاه تا یک هفته و عدم انعقاد قرارداد مبارزه با جوندگان یا عدم تسویه حساب ماهانه با مجری مربوطه تا دو هفته توسط مستاجر، موجر حق خواهد داشت راساً اقدام و مبلغ آن را با ۱۰ % بالاسری از محل تضامین برداشت کند.

توضیح ۲ : در صورت عدم ارائه مفاصا حساب ماهانه آب و برق مصرفی به دستگاه نظارت تا ۳ ماه، توسط مستاجر ، موجرحق خواهد داشت راساً اقدام و مبلغ آن را با ۱۰ % بالاسری از محل ضمانت نامه فوق برداشت کند.

توضیح ۳ : در صورت عدم ارائه فیش پرداختی اجاره بهای ماهانه به دستگاه نظارت تا ۳ ماه، موجر حق خواهد داشت مبلغ بدهی را با ۱۰% بالاسری از محل تضامین فوق برداشت کند.

توضیح ۴: اگر بعد از دهم هر ماه تعویق یا تاخیری در پرداخت حق و بیمه رسنل باشد و یا تا دو ماه مستاجر نسبت به ارائه صورت وضعیت به دستگاه نظارت اقدام ننماید، موجر حق خواهد داشت مبلغ را با ۱۰ درصد بالاسری از محل تضامین برداشت کند.

توضیح ۵ : در صورت قصور و یا عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد، موجر حق خواهد داشت علاوه بر کسر بدهی ها از ضمانت نامه های فوق هزینه های مترتب بر قصور و جرائم را وصول نماید. (جرائم مربوطه طبق جدول اعمال و از تضامین مستاجر کسر می گردد.)   

د مدت اجاره : یک سال شمسی از تاریخ صورت جلسه تحویل.

هـ کارفرما: خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر.

کشتارگاه