فازدوم ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع غربی حاشیه خور بندرماهشهر

فازدوم ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع غربی حاشیه خور بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: فاز دوم ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع غربی حاشیه خور بندرماهشهر حد فاصل کوچه امام موسی کاظم (ع) تا کوچه امام حسن عسکری (ع)

ب مبلغ اولیه: ۱۸.۷۲۵.۹۷۶.۳۸۵ ریال

ج مدت انجام کار: ۳ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه حداقل رتبه ۵ ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی ادراه کار و امور اجتماعی الزامی است.

 

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ می باشد.

۲- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۳- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۹۳۶.۲۹۸.۸۱۹ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

۵-جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۲ روز یک شنبه مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۱ واقع در دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                            حسین صفری

                                                                                       شهردار بندرماهشهر