تأمین ۸۳ نفر نیروی انسانی واحدهای موتوری و تأسیسات

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت

به آدرس قانونی

بدینوسیله به استناد موافقت نامه شماره های ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱، ۱۵۹۱/ش مورخ ۲۱/۸/۹۷ ، ۴۷۵/ش مورخ ۳۱/۴/۹۴ ، ۲۳۰/ش مورخ ۳۱/۴/۹۴ ، ۹۴۸/ش مورخ ۲۸/۷/۹۳ ، ۱۰۱۶۵/ش مورخ ۱۲/۹/۹۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: تأمین ۸۳ نفر نیروی انسانی واحدهای موتوری و تأسیسات

ب مبلغ اولیه کار: ۱۷۵.۰۳۶.۸۸۲.۱۴۰ ریال

ج مدت انجام کار : یک سال شمسی

د کارفرما: شهرداری

هـ – دستگاه نظارت: واحد سرمایه انسانی

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ می باشد.

لازم به ذکر است ارائه فیزیکی پاکت الف به امورقراردادها الزامی می باشد.

  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی، خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۷۵۱.۸۴۴.۱۰۷ ریال ) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر

  • ارائه گواهی تعیین صلاحیت خدماتی و گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی الزامی می باشد.

 

                                                                                                 حسین صفری

                                                                                              شهرداربندرماهشهر